پل خلیج فارس به عنوان کریدور اتصال شمال و جنوب، امکان ترانزیت و خروج آسان کالا را از جزیره ی قشم به مقصد کشورهای تازه استقلال یافته و در نتیجه اروپا فراهم خواهد آورد.