با سهولت دستیابی جاده ای به جزیره ی قشم علاوه بر ازدیاد سفرهای زمینی، از موهبت انتقال آسان اب، برق، مخابرات، و تاسیسات زیربنایی از سرزمین اصلی به جزیره و برعکس نیز بهره مند خواهیم شد، چرا که در این منطقه در آینده ی نزدیک، تولید برق و استحصال نفت و گاز اتفاق خواهد افتاد.

Here is a collection of places you can buy bitcoin online right now.