با احداث پل خلیج فارس، ترانزیت کالا از منطقه آزاد قشم دارای توجیه اقتصادی می شود، به طوری که بخش عمده ی کالاهایی که از طریق کریدور شمال – جنوب ترانزیت می شدند، از طریق این پل، منتقل شده و واردات و صادرات کالا بر اساس قوانین و مقررات آسان تری، صورت خواهد گرفت.