با احداث پل  خلیج فارس به طول بیش از 3 کیلومتر، وساخت 86 کیلومتر راه آهن و 92 کیلومتر اتوبان، جزیره ی قشم به سرزمین اصلی و شبکه ی بزرگراه ها و راه های ریلی کشور متصل می شود.