بهسازي لرزهاي پلها از طريق اصلاح پاسخ سازه پل توسط مهاربندهاي تسليم شونده بدون كمانش

 

با توجه به وقوع زلزله هاي عمده اخير، مشاهده شده است كه اغلب پل هاي فلزي بر روي پايه هايي ساخته شده اند كه از لحاظ لرزه اي آسيب پذير بوده و فاقد شكل پذيري لازم مي باشد. يكي از تكنيك هايي كه اخيراً در بهسازي لرزه اي پل ها از آن استفاده شده است، اصلاح پاسخ سازه پل توسط ديافراگم هاي انتهايي شكل پذير مي باشد كه در روسازه پل نصب مي شود. هدف از استفاده اين ديافراگم ها محافظت از زير سازه پل مي باشد، بطوري كه قبل از رسيدن زير سازه به مقاومت نهايي خود، ديافراگم بتواند به حدتسليم برسد و برش عرضي منتقل شده از روسازه به زير سازه محدود شود. دیافراگمی كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت، مهاربند تسليم شونده بدون كمانش مي باشد. اين نوع مهاربند مي تواند در برابر هر نوع مد كمانشي مقاومت كند و به حد جاري شدن برسد. طبق نتايج آزمايشگاهي، اين نوع مهاربند توانايي جذب انرژي بالايي داشته و مي تواند خسارات وارده ناشي از بارهاي لرزه اي به سازه پل را كاهش دهد.