كاربرد مهار كابلي در مقاوم سازي عرشه پلها

استفاده از سيستم هاي مهاري كه بتواند حركات عرشه پل را در زلزله كاهش دهد يكي از راهكارهاي موثر در حفاظت از پلها و باز نگه داشتن مسير راه بعد از زلزله مي باشد. در اين مقاله با بررسي چند مورد خرابي ناشي از حركات زياد روسازه در زلزله هاي مختلف، تاريخچه اي در مورد روند تكاملي طراحي كابل ذكر مي‌گردد. با بررسي موردي يك پل دو دهانه، با ايجاد مدل سه بعدي ميزان جابجايي هاي روسازه بدون كابل مهاري و با كابل مهاري بررسي مي‌گردد. نتايج حاصله، عملكرد خوب كابلها در زلزله هاي متوسط و نسبتاً شديد را نشان داد.