بدست آوردن منحني هاي آسيب پذيري پلها با روشهاي احتمالاتي

يكي از روشهاي موثر در ارزيابي وضعيت آسيب پذيري لرزهاي پلها، استفاده از منحني هاي آسيب پذيري است كه مقدار خسارت را متناسب با پارامترهاي زلزله بيان مي كند. منحني هاي آسيب پذيري پل را مي توان با استفاده از شاخصهاي خسارت تعريف شده و روشهاي بررسي آسيب پذیری احتمالاتي بدست آورد. به منظور ارزيابي لرزهاي پل، مدل سه بعدي در نرم افزار اجزاي محدود تهيه شده و با انتخاب حركات زمين مناسب و تحليل ديناميكي تاريخچه زماني غيرخطي، به محاسبه شاخص هاي خسارت پرداخته مي شود و با استفاده از نتايج بدست آمده، روشهاي بهسازي پيشنهاد و منحني هاي آسيب پذيري در هر دو حالت عادي و بهسازي شده رسم مي گردند.