بررسی رفتار لرزه اي پل بتنی موجود به روش طیف ظرفیت

نظر به اهمیت کلیدي پلها در شریان هاي حیاتی و وظایفی که سازه اي مثل یک پل بر عهده دارد، ایمنی این سازه ها در برابر عوامل مخرب و ویرانگر از جمله زلزله از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا لزوم مطالعه و بررسی بیشتر بر روي این سازه ها بیش از پیش احساس می شود. در این مقاله عملکرد لرزه اي یک پل بتنی موجود مورد ارزیابی قرار گرفته ، نقطه عملکرد و سطح عملکرد آن تعیین شده است. به این منظور مدل یک پل بزرگراهی بتن مسلح موجود که معرف تعدادي از پلهاي بزرگراهی مهم و متداول در ایران و سایر کشورها می باشد ، به صورت سه بعدي شبیه سازي و تحلیل استاتیکی غیر خطی گردیده است. با توجه به نتایج تحلیل، طیف ظرفیت سازه تعیین و با طیف نیاز آیین نامه، جهت تعیین نقطه عملکرد و سطح عملکرد سازه مقایسه شده است. ضمن اینکه با افزایش ارتفاع پایه هاي پل مورد نظر، نمونه هاي جدیدي شبیه سازي شده و اثر ارتفاع پایه ها در سطح عملکرد آنها، مورد ارزیابی قرار گرفته است .