تحليل آزمايشگاهي عملكرد آبشكن

بر كاهش عمق و حجم آبشستگي اطراف دماغه پل

تعيين عمق و حجم آبشستگي اطراف سازه از اين بابت داراي اهميت است كه اولا بيانگر ميزان پتانسيل تخريب جريان در اطراف سازه بوده و ثانيا در طراحي ابعاد فونداسيون سازه هايي كه در مسير جريان آب قرار دارند لازم است طراح از ميزان و نحوه ي آبشستگي در اين نوع سازه ها آگاه باشد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي آبشستگي پايه هاي كناري پل و تأثير فاصله و زاويه ي آبشكن ها در دو ساحل سيلاب دشت كانال مركب بر كاهش ميزان آبشستگي اطراف پايه پل مي باشد. نتايج حاصله بيانگر كاهش بسيار زياد آبشستگي اطراف دماغه هاي كناري پل نسبت به حالت هاي شاهد مي باشد.