ارزیابی عملکرد پل راه آهن بتنی با استفاده

از تحلیل دینامیکی غیر خطی

پلها به عنوان عناصر مهم و کلیدي در شبکه شریانی راههاي یک کشور، نقش منحصر بفردي را به لحاظ اقتصادي، سیاسی و نظامی ایفا می کنند و لذا تأمین ایمنی آنها از الویت و اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی ضوابط آیین نامه هاي طراحی لرزهاي پلها نشان می‌دهد که در اغلب آنها طراحی هاي لرزها بر اساس روشهاي خطی انجام می گیرد و به کارگیري روشهاي غیرخطی فقط توصیه شده است. در این مقاله براي تبیین موضوع، پل بتنی مسیر راه آهن اصفهان- شیراز انتخاب و عملکرد لرزه اي آن با روش تحلیل دینامیکی غیرخطی و در دو سطح خطر 1 و 2 و همچنین در دو جهت طولی و عرضی بررسی شده است و رفتار آن با توجه به نتایج تحلیل مورد ارزیابی قرار گرفته است. ارایه توصیه هایی در مرحله آسیب پذیري و مقاوم سازي بخش نهایی این مقاله می باشد.