مقاوم سازی پلھای بتنی

پلھا سازه ھای حساسی ھستند زیرا ھر گونه صدمه به آنھا باعث خسارات مالی و جانی در ھنگام زلزله و بعد آن می شود . با توجه به وقوع زمین لرزه ھای متعدد و آسیب ديدگی سازه ھابه ويژه شريان ھای حیاتی، به كارگیری انواع روش ھای مقاوم سازی و بھسازي لرزه ای در چند دھه اخیر توسعه ای روز افزون يافته است.