پل سازي تا زمان هخامنشيان

بيش از آن که بشر در انديشه ي ساختن پل براي گذشتن از آب بيفتد، عبور از نهرها و رودخانه ها در محل هاي کم عمق رودخانه ها انجام مي گرفت، و حتي آبادي ها نيز در اين نقاط از ساحل رودخانه ها بنا مي گشت. شايد بتوان گفت که نخستين گام در راه ساختن پل براي گذشتن از رودخانه، قرار دادن تنه ي درختي بر روي آب در محل تنگ رودخانه و گذشتن از روي آن بوده است. به تدريج براي گذشتن از رودخانه هاي پهن تر از چند درخت که به دنبال هم در پهناي رودخانه مي گذشتند، استفاده شد و در نقاط کم ژرفا نياز براي تنه هاي وسط آب تکيه گاه ايجاد گشت.