تعیین بارنهایی گسیختگی پلهاي سنگی قوسی بادرنظرگرفتن مدل رفتاري مناسب مصالح

 

مدلسازي مناسب پلهاي قوسی سنگی موضوعی است که در سالهاي اخیر با توجه به نیاز به ارزیابی ایمنی آنها بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است، ولی در این میان نظرات کاملا متفاوت و متضادي از محققین مختلف در این زمینه به چشم می خورد.  شمار این پلها در کشور ما نیز زیاد است و در این میان به دلیل نقش مهم پلهاي قوسی سنگی در سیستم ریلی که تخریب آنها باعث فلج شدن این سیستم می شود  این پلها از اهمیت ویژه اي برخورداراند . روشهاي مختلفی براي تعیین بار نهایی گسیختگی پلهاي قوسی سنگی موجود می باشد که می توان از این میان به روش مکانیسم و روش نیمه تجربی  MEXE  و روش المان محدود اشاره کرد.