پل دریاچه پونتچارترین

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل دریاچه پونتچارترین شامل دو پل موازی است که از روی دریاچه پونتچارترین در جنوب ایالت لوئیزیانا در آمریکا می گذرد.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران 

طول پل بلندتر 38.35 کیلومتر است. نام این پل در سال 1969 به عنوان بلندترین پل روی آب در کتاب گینس ثبت شد هرچند در سال 2011 و با راه اندازی پل خلیج زیااوزو در چین، گینس دو مقوله مجزا برای پل های بر وری آب در نظر گرفت: پل های پیوسته و جمع طول پل بر روی آب. به این ترتیب پل دریاچه پونتچارترین مقام اول را در پل های پیوسته به خود اختصاص داد و پل خلیج زیااوزو به عنوان بلند ترین پل بر روی آب از نظر جمع طول پل بر روی آب معرفی گردید.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

دو پل موازی که پل دریاچه پونتچارترین را تشکیل می دهند بر روی 9.500 ستون استوار شده اند. منتها علیه جنوبی این پل متائیری، لوئیزیانا (در حومه نیواورلئان) است و در شمال به  ماندویل، لوئیزیانا ختم می شود. مسیر شمال به جنوب پل در 30 آگوست 1956 و مسیر جنوب به شمال در 10 می 1969 به بهره برداری رسیدند.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل جدیدتر که مسیر جنوب به شمال را پوشش می دهد دارای سه ستون در هر ردیف است و طول دهانه آن هم در مقایسه با پل قدیمی تر بیشتر است. اما پل قدیمی تر که در حال حاضر مسیر شمال به جنوب را پوشش می دهد دارای طول دهانه کمتری است و در هر ردیف از دو ستون در آن استفاده شده است

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

 

 ترجمه و گردآوری: نرگس علیپور حیدری