پل اراسموس

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل اراسموس یک پل کابلی است که بر روی رودخانه New Meuse احداث گردیده است و قسمت های شمالی و جنوبی شهر روتردام هلند را بهم متصل کرده است.

 

پل اراسموس توسط بن ون برکل طراحی گردید و در سال 1996 تکمیل گردید. این پل که 802 متر طول دارد دارای یک ستون غیر متقارن 139 متری است. به این پل لقب قو Swan داده شده است. دهانه جنوبی پل که 89 متر طول دارد و یک پل باسکولی است بصورتی طراحی گردیده است که امکان عبور کشتی ها از زیر آن ایجاد شده است. این پل باسکولی بزرگترین و سنگینترین پل در نوع خود در اروپای غربی است.پل در ششم سپتامبر سال 1996 توسط ملکه هلند، ملکه بیتریکس افتتاح گردید. ساخت این پل حدود 75 میلیون یورو هزینه داشته است.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

 

ترجمه و گردآوری: نرگس علیپور حیدری