پل فورگ

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل هوایی فورگ که عنوان بلندترین پل هوایی ایران را به خود اختصاص داده است در 80 کیلومتری جنوب شرقی داراب در مسیر جاده ترانزیت شیراز به بندر عباس واقع گردیده است.

این پل در سلسله جبال زاگرس و در نزدیکی کوه چال توسط دو تونل در جناحین احاطه شده و بر فراز چشمه پنجعلی و مادیان افراشته شده است و منظره بسیار زیبایی را خلق نموده است.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل بتونی فورگ دارای چهار دهانه 35 متری است و ارتفاع آن 85 متر از سطح رودخانه است و به شکل قوسی فاصله بین دو تونل به طول های 358 متر و 278 متر را بهم دوخته است.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

 

گردآوری: نرگس علیپور حیدری